چیزی به کوچکی ارتعاشات بال زدن یک پروانه می تواند طوفان بزرگی را در گوشه دیگری از کائنات ایجاد کند. " ادوارد لورنتس"

 

جمله بالا یکی از مهم ترین نمودهای نظریه آشوب است . نظریه آشوب بر سیستم هایی حاکم است که وابستگی حساسی نسبت به شرایط اولیه دارند. عنوان مقاله علمی "  آیا بال زدن پروانه ای در برزیل می تواند باعث ایجاد تندباد در تگزاس شود؟ " خود مبین این ادعاست. هیچ چیز در جهان قابل پیش بینی نیست اما نظم ثابتی در تمام آن حکم فرماست. شاید متوجه پارادوکسی که در این اصل نهفته شده باشید. همه با قانون علت و معلول – cause and effect – در جهان اطراف خود آشنا هستیم. این نظریه به هیچ وجه این رابطه را نفی نمی کند. اما نمی تواند به درستی نتیجه را پیش بینی کند. هر چند هم که بخواهیم شرایط را تحت کنترل خود درآوریم،چون خود جزئی از سیستم هستیم همیشه نقص هایی بروز خواهد داد.

 

این نظریه تنها بر دنیای ژنتیک ، آب و هوا و یا ripple effect   صادق نیست. اگر تا به حال به عکس های کامپیوتری که از مغز انسان گرفته شده دقت کرده باشید ، حتما دیده اید که دو نیم کره مغز کاملا شبیه دو بال پروانه است. شاید این نظریه تنها بهانه ای بود تا به چگونگی تاثیر آن بر زندگانی بشر گذری داشته باشم.  زندگی هر انسانی فرازها و نشیب هایی دارد.. خاطرات تلخ و شیرین بسیاری بر مغز او حک شده اند.  خاطرات مانند ثانیه ها بارها و بارها از جلوی چشمانمان عبور می کنند. شاید یک خاطره کوچک آشوبی در ذهن به پا کند.و تا مدت ها ذهن شما را مشغول به خود نگه دارد. این جاست که گاه آرزو می کنید که ای کاش می شد دوباره به عقب بر می گشتید . ای کاش می شد بیوگرافی ها تغییر پذیر بودند. ای کاش بدی هایمان قابلیت خوب شدن را داشتند. اما ما در زندگی نمی توانیم آن کاری را که کرده ایم ناکرده اش کنیم.بیوگرافی ها تغییر پذیر نیستند. با هر نفسی که می کشیم ، با هر قدمی که بر می داریم به سمت تثبیت بیوگرافی نزدیکتر می شویم.

 

گاه در عالم تخیل به عقب باز می گردیم. به دلخواه برگی از دفتر خاطرات را نابود میکنیم . برگی دیگر به جایش می نشانیم.به این امید که شاید این بار خوبی را بشناسیم.شاید این بار تقوا را بشناسیم و گناه را. برای تقوا توصیه به تقوا کنیم و برای گناه پرهیز از تقوا.هیچ فرد ضعیفی قدرت را تحسین نمی کند. چرا که معتقد است قدرت ظلم می آفریند. اما همین آدم زمانی که به قدرت می رسد حق را به خود می دهد. حق را به آن چیزی می دهد که خود می اندیشد. خود می بیند. خود حس می کند. ما فردا مقصر نیستیم. هر کس ادعا می کند که " من نبودم " . در صورتی که همین دنیا بود که لنین و استالین را به دنیا آورد. بشر امروز به صورت دسته جمعی مقصر است. هیچ کس به تنهائی گناه کار نیست. تنها " من " نیستم که سرنوشتم را رقم می زنم. یک " توده " مرا در به نتیجه رساندن زندگی ام یاری می دهند. حال خوب یا بد بماند.

ادامه مطلب