برای یك لباس خوب وزیبا
گرفتم پول زمامان و ز بابا

پدر یك بار دیگر داد پندم
كه ای خوشگل پسر،انبار قندم

برو و یك لباس خوب بردار
ببین تو تلویزون چی گفته سردار

نباید وصله دار و پاره باشد
مد آن از روی ماهواره باشد

نباید كوته و بد فرم باشد
نباید نزد ما این جرم باشد

خلاصه این نصیحت بشنو جانم
نشه در گوش خر یاسین بخوانم

بگفتم با بسی تحقیر و خنده
ولم كن این چیزا كیلویی چنده

میخوام خوش تیپ و طبق روز باشم
اگه دنیا شبه، من روز باشم

چرا امل بمونم،حیف من نیست؟
الان دوران حال و كیف من نیست؟

حالا تو تلویزون گفتن یه چیزی
كجا اینها عمل كردن به چیزی***


زبعد اندكی گشتم روانه
ولی قبلش زدم بر زلف شانه

به بازار پر از كالا رسیدم
بدیدم آنچه تا حالا ندیدم

لباسای عجیب و تنگ و پاره
نداره كار ما هم استخاره

یكی از اون طرف داد زد كه آقا
نرو اون ور بیا این ور تو حالا

عجب خوش هیكلی خوش تیپ و رویی
چه پاهایی،سری،به به چه مویی!

قیافه ت خیلی شكل تام كروزه
دماغت كه نگوجاش هست تو موزه

ولی این تیپ و این هیكل كه داری
چرا این پالونا رو درنیاری؟

بیا من یك لباس شیك دارم
كمر باز و كمر باریك دارم

به جون جفتمون دیشب رسیده
كسی اینجا نظیرش رو ندیده

مدین چین و مدین ایران كه نیستش
گمو نم اندازه ت هست سایز بیستش

تو این روزا كه مد شد شلوار جین
نیاوردم من اجناسم رو از چین

خودم رفتم از اون ور بارآوردم
بلوز جینو با شلوار آوردم

نیگا آرمش واسه شیطون پرسته
كنارش صورت میمون مسته

یه كم تنگه ولی خیلی باحاله
دیگه امل بودن با این محاله

نخش رو از كنار نیل آوردن
وچون قایق نبود با فیل آوردن!

تو یونان و كنار قبر سقراط
خودم دیدم كه دوختش این رو خیاط

از اونجا بارزدن رفتن فرانسه
فروشش تو پاریس و نیس و لانسه

فقط سه تا از اینها اومد این ور
یكی من دارم و دوتای دیگر

یكیش تو بار كشتی بود كه شد غرق
یكیش هم گم شده میگن كه تو شرق

بیا این شلوارش،به به چه رنگی!
خوشم اومد كه تو خیلی زرنگی

بیا این رو تنت كن این شده مد
ولش كن هرچه بود و هرچه شد، شد

یه كم كوتاهه اما تیپ روزه
با این دیگه نشی عمراً رفوزه!

سر زانوش نیگا كن وصله داره
همین دیشب دیدم تو ماهواره

یه كم بالاترش رو پاره كردن
نیگا به تیپای ماهواره كردن

خلاصه قسمتت این بود كه اینجا
بشی هم تیپ لاك پشتای نینجا!

اگه هفتاد هزار تا بشمری زود
من و تو باهم اینجا می كنیم سود

منم كه جو زده بودم شدیداً
شمردم مبلغ و دادم سریعاً


***


آوردم خونه و پوشیدمش زود
به تیپ و هیكلم گفتم وری گود

موهام رو ژل زدم،روغن زدم روش
فضایی كردم و شد مثل خرگوش

ریشام رو نازك و كوتاه كردم
شبیه صورت روباه كردم

مثال حال و احوالم چنین بود
دلیل شادی و شعفم به این بود

علف بودم كه من را آب دادند
خری بودم،به من تیتاب دادند

چون این بار اولین بار است تا حال
شدم از تیپ خود راضی و خوشحال

مامان از یك طرف ،بابا از اون ور
به من هی گیر میدن میگن نشو خر

بیا شو از خر شیطون پیاده
بپوش دو تا لباس صاف و ساده

چرا شلوار بلوزت تنگ تنگه؟
كی گفته میمونه عكسش قشنگه؟

نبر با این لباست آبرومون
بیا گوش كن كه این هست آرزومون

شدم شاكی و داد وقال كردم
زدم بیرون و كلی حال كردم

نگاه مردمان شد سوی بنده
و هر بی جنبه ای میكرد خنده!

تعجب بین ملت موج میزد
غرورم هم سری بر اوج میزد

در این اثنا كه میكردم سریع باد
به یكباره بیامد گشت ارشاد

جناب سروان شد از ماشین پیاده
به من گفتش بیا اینجا تو شازده

در این جا صورتم چون گچ سفید شد
تكان دست و پاهایم چو بید شد

به او گفتم خطایی من نكردم
چرا پس اینچنین تحقیر گردم؟

به سوی كله ام كرد او اشاره
مگر تو داده ای مخ را اجاره؟

مگر لس آنجلس یا آنتالیاست؟
مگر اینجا میلان ایتالیاست؟

عزیزم تیپ تو ایراد داره
گمونم كله ات هم باد داره

خلاف عفت و فرهنگ و دینه
اگه خواستی بدونی،جرمت اینه

حالا چون بار اول بود این بار
تعهد میدی و میری پی كار

سوار ماشین ارشاد بودم
به یاد حرف آن استاد بودم

شریف است آدمی با جان آدم
نه این تیپ فشن همخوان آدم!

اگر عقل و اگر كه هوش داری
اگر حتی به صورت جوش داری

رها كن مد گرایی،چون سراب است
به جان جفتمان خربزه آب است