با این روش میتونید دریاهومچ  افرادی راکه invisibleهستند ,بگیرید

اینجا کلیک کنید