به گزارش خبرگزاری مهر، آمار رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد: متوسط مصرف بنزین در این مدت 3/71 میلیون لیتر بنزین و 47 میلیون لیتر گازوئیل در روز بوده است.

همچنین میزان بنزین مصرف شده در 17 روز مذکور در استان تهران 6/180 میلیون لیتر بوده است که از متوسط مصرف روزانه 6/10 میلیون لیتر حکایت می کند.

میزان گازوئیل مصرف شده در روزهای 28 اسفند تا 14 فروردین در استان تهران نیز 8/49 میلیون لیتر بوده که بیانگر متوسط مصرف روزانه 9/2 میلیون لیتر است.

در این بازه زمانی در سراسر کشور 8/48 میلیون لیتر بنزین سوپر معادل متوسط مصرف روزانه 8/2 لیتر به کار رفته است.

در این مدت بیشترین مصرف بنزین در سراسر کشور مربوط به روز پنجشنبه – 29 اسفند- با مصرف 1/90 میلیون لیتر بوده است، این درحالی است که متوسط مصرف روزانه بنزین در سال 1387 حدود 7/66 میلیون لیتر بوده است.

همچنین کمترین میزان مصرف بنزین در این 17 روز مربوط به روز جمعه – 14 فروردین- با مصرف 3/58 میلیون لیتر بوده است.

به گزارش مهر، آمار رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گویای این است که بیشترین مصرف بنزین در این مدت در استان تهران به میزان 16 میلیون لیتر به روز چهارشنبه – 28 اسفند- و کمترین میزان مصرف به روز پنجشنبه – 13 فروردین- با 2/8 میلیون لیتر مربوط می شود.

همچنین بیشترین میزان مصرف بنزین سوپر طی روزهای 28 اسفند سال گذشته تا 14 فروردین سال جاری مربوط به روز پنجشنبه – 29 اسفند – با 3/3 میلیون لیتر و کمترین میزان مربوط به روز جمعه – 14 فروردین- با 1/2 میلیون لیتر بوده است.

متوسط مصرف بنزین و گازوئیل کشور در ایام نوروز – یکم تا چهاردهم فروردین - معادل روزانه 8/68 و 2/44 میلیون لیتر، این آمار در استان تهران به ترتیب 8/9 و 6/2 میلیون لیتر و بنزین سوپر 8/2 میلیون لیتر بوده است.