شکرانه - با صدای اصفهانی 

یک وجب خاک - مجید اخشابی

میوه ممنوعه - احسان خواجه امیری 

پیش ما سوختگان ، مسجد و میخانه یکیست
حـرم و دیر یکـی، سبحـه و پیمانه یکیســت
.
اینـهمـه جنــگ وجـدل حاصـل کـوته نظـریسـت
گر نـظـر پاک کنی کعبـه و بتخانه یکیسـت
.
هــرکسـی قـصـه شـوقــش بــه زبـانـی گـویـد
چون نکـو می نگرم حاصل افسانه یکیست
.
ایــنـهـمـه قـصــه ز ســودای گــرفتـاران اســت
ورنــه از روز ازل دام یـکــی دانـه یـکیســت
.
ره هــر کــس به فسـونــی زده آن شـــوخ ارنه
گریــه نیمه شب و خنـده مستانه یکیسـت
.
گــر ز من پرسـی از آن لـطـف که من می دانم
آشنــا بــر در ایـن خانـه و بیـگانـه یکیســت
.
هیــچ غـم نیسـت که نسبـت به جنـونـم دادند
بهر این یک دو نفس عاقل و دیوانه یکیست
.
عـشــق آتــــش بـــود و خـــانـــه خــرابـی دارد
پیـش آتـش دل شـمـع و پر پروانـه یکیسـت.