در جهان یا چیزی وجود دارد و یا ندارد و وجود برخی چیزها معلول وجود دیگری است
حال مسئله ی اساسی این است كه خود هستی (كلیت آفرینش ) چگونه خلق گشته است

به طور كلی تر یا جسم داریم (ماده یا ذره) یا عامل به وجود آورنده ی آنها یعنی انرژی
بیان مذبور قضیه علمی بوده و اثبات شده است
خوب جهان ماده صد درصد از انرژی پدید آمده است وجود این انرژی چگونه میتواند توجیه گردد؟
شاید گفته شود كه حالت مسئله سیكلی است یعنی ماده===>انرژی===>ماده و...
در حالیکه اصلا چنین نیست و امروزه دانشمنداد برای آغاز هستی نقطه ی ابتدائی در نظر میگسرند که همان انفجار بزرگ است و کاری به این مطلب نداریم که این انفجار چند میلیارد سال بطول انجامیده است و همچنین اخترشناسان در صدد کشف نقطه ی پایان کائنات میباشند !
اینکه حرکت هستی و کل کهکشانها در بینهایت چگونه آغاز شده وچرا منطق پذیر و حاوی قوانین است ؟؟؟؟

در ثانی در حوزه ی نظم چگونه منظم پدید آمده؟
مسلما باید عامل خارجی وجود داشته باشد كه حاوی صفت كمال(در بعد كائنات) باشد كه بتواند اولا نقطه ی آغاز سیكل (كه اصلا وجود ندارد!!!و اثبات شده است كه وجود ندارد) را كلید بزند و هم اینكه آنرا جهت مند نماید
به طورکلی نظم و قانون مستلزم وجود حکمت میباشند یعنی ایندو از حکمت و علم ناشی شده اند آیا انرژی مذبوریا خالق انرژی در ابتدا علم داشته است؟؟؟؟؟ ...

پس چیزی به مراتب توانمند تر از و غیر قابل تصورتر از خود ماهیت كائنات باید وجود داشته باشد

حال در این بین دانشمندان دو گروه میشوند

1-استارت زننده ی اولیه را به عنوان بعدی از انرژی قبول دارند ولی ماهیت دینی آنها و اینكه انرژی مذبور حفظ شده باشد را نمی پذیرند( یعنی خدا را) یعنی میگویند انرژی ماده را خلق كرد و خود از بین رفت
اما این عده مراتب نظم موجود را نمیتوانند منكر شوند و اینكه این انرژی چگونه چنین دقیق عمل كرده است كه جهانی در این ابعاد و آنهم منظم پدید آمده است؟ یعنی انرژی مذبور كمالی (حكمتی وصف ناپذیر دارد
سیمای واقعی تناقض اینجاست كه این انرژی كه حاوی چنین كمالی بوده است چگونه با داشتن حكمت آنچنانی خود را از بین برده است !
2-تمام و كمال وجود خالق منظم را قبول دارند

یک فیزیکدان ژاپنی که از قضا ملحد هم هست میگوید:

نگاه در کائنات و هستی=======> کشف قواعد علمی و بنیانهای منطقی(آنهم در این حد : بینهایت) ========>کشف مبدا آفرینش تمامی کائنات که همان انفجار بزرگ میباشد============>انفجار بزرگ یا همان حرکت هستی از قائده های فیزیکی و ریاضی پیروی کرده بشر تا به امروز معدودی ازین قوانین را کشف کرده===============>وجود منطق و علم نیاز به وجودی که حاوی کمال باشد/ دارد

آیا این موجود همان انرژی اولیه میباشد؟؟؟؟؟؟

منبع:انجمن فیزیک دانان جوان