بیگ برتا توپ آلمانی که در جنگ جهانی دوم توسط آلمانها استفاده شد. برد آن برابر ۱۲۰۰ کیلو متر(برلین تا پاریس)برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت