این کیک تولدمه خودم رفتم خریدم یادم رفت شمع بخرم سنما حال میکنید.....

خواهش میکنم کادم نمیخوام حالا اصرار میکنید باشه دیگه..